Koszyk: 0

Kierunki różnic w podatku odroczonym

Data publikacji: 2017-02-27 13:37:05

Wynik finansowy brutto jest różny od wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym) jednostki, a różnice między tymi dwiema kategoriami przyjmują kierunek dodatni lub ujemny. Ustalenie znaku różnicy wpływa na dalsze wyliczenie podatku odroczonego.

Kierunek różnic (dodatnie, ujemne) jest uwarunkowany relacją wyniku bilansowego (wyniku finansowego brutto) do wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania). I tak: jeśli wynik bilansowy jest wyższy od wyniku podatkowego, wówczas mówimy o dodatnich różnicach; jeśli to wynik podatkowy jest wyższy od wyniku księgowego, mamy do czynienia z różnicami ujemnymi.


wynik księgowy > wynik podatkowy ⇒ różnice dodatnie

wynik księgowy < wynik podatkowy ⇒ różnice ujemne


Ponieważ na wynik jednostki wpływ mają dwie determinanty, a mianowicie przychody oraz koszty, dodatnie różnice powstaną wówczas, kiedy przychody księgowe są wyższe od przychodów podatkowych lub kiedy koszty księgowe są niższe od podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Odwrotnie, rzecz jasna jest z różnicami ujemnymi: przychody księgowe są niższe od przychodów podatkowych lub koszty księgowe są wyższe od kosztów podatkowych.


przychody księgowe > przychody podatkowe ⇒ różnice dodatnie
koszty księgowe < koszty podatkowe ⇒ różnice dodatnie

przychody księgowe < przychody podatkowe ⇒ różnice ujemne
koszty księgowe > koszty podatkowe ⇒ różnice ujemne


Poza czynnikiem kierunku relacji wyniku księgowego do wyniku podatkowego, różnice dzielimy ze względu na ich czasowość. Kryterium czasu wyodrębnia różnice trwałe i przejściowe, którym już niedługo przyjrzymy się z bliska.


Strona główna Wszystkie wpisy
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X