Koszyk: 0
Jakie zmiany w przepisach w 2014 roku - moment rozpoznania przychodów oraz terminy wystawiania faktur_http://24ivalue.pl

Jakie zmiany w przepisach w 2014 roku - moment rozpoznania przychodów oraz terminy wystawiania faktur

Data publikacji: 2013-11-05 08:01:09

Tydzień temu pisaliśmy o zmianach w podatku VATu odliczanego od samochodów. Z dniem 1 stycznia przyszłego roku zmianie ulegają ponadto m.in. zasady wystawiania faktur oraz moment rozpoznania przychodów ze sprzedaży.

Najpierw słowo komentarza z naszej strony. Zmiany wchodzące od 1 stycznia 2014 są rewolucyjne i chyba największe od początku ostawy VAT. Niestety naszym zdaniem większość z nich ma na celu przyśpieszenie obowiązku VAT i szybsze wyciągnięcie pieniędzy od podatnika.  Zmianie ulega moment podatkowy dla VAT.

Niby będzie prościej i bardziej jednolicie, ale zniknie niestety możliwość manewrowania terminem wystawiania f-ry VAT w celu opóźnienia zapłaty zobowiązania VAT.


WDT mogą przestać być neutralne dla VAT jeśli wystąpią duże opóźnienia w otrzymaniu faktury. Niewątpliwym minusem dla podatników, ale za to plusem dla firm informatycznych jest konieczność dostosowania systemów finansowo-księgowych do nowych wymogów. Teraz kluczowe będzie śledzenie momentu wydania towaru lub wykonania usługi, a nie daty wystawienia faktur VAT.


Na pocieszenie dodajmy, że plusem jest na pewno ustawowe potwierdzenie braku wymogu gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korekt.


Poniżej konkrety na temat najważniejszych zmian.


Wystawianie faktur VAT


Ustawa zmieniająca przepisy VAT wprowadza zupełną rewolucję w kwestii wystawiania faktur VAT. Dotychczas obowiązujące Rozporządzenie straci moc. Od 1 stycznia 2014 r. termin wystawienia faktury został wydłużony z 7 dni po dniu wykonania usługi lub dostawy towaru do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę. Analogiczny termin obowiązywać będzie również dla faktur zaliczkowych.


Ustawodawca określił jednak szczegółowy katalog przypadków, w których powyższy termin wystawienia faktury nie obowiązuje, tj. fakturę należy wystawić nie później niż:

  • 30. dnia od dnia wykonania usługi ? w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych
  • 60. dnia od dnia wydania towaru w przypadku, dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych; w przypadku gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów.
  • 90. dnia od dnia wykonania czynności polegających na drukowaniu książek (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem importu usług.
W przypadku nie zwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją fakturę wystawia się 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania lub jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania ? 60. Dnia od wydania opakowania.

Dodatkowo ustawodawca wskazuje dolna granicę terminu wystawienia faktury jako 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonania usługi lub otrzymaniem przed dokonaniem dostawy lub wykonania usługi całości lub części zapłaty.


Obowiązek podatkowy


Według znowelizowanej ustawy od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z zasady powstaje z chwilą dokonania usługi lub dostawy towaru. Ponadto, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.


Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Ta sama zasada dotyczy dostawy towarów.


Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:

  • otrzymania części lub całości zapłaty z tytułu: wydawania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu; przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie; dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów;  świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem importu usług; świadczenia usług zwolnionych od podatku;
  • otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze;
  • wystawienia faktury w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, dostawy książek drukowanych ? z wyłączeniem map i ulotek ? oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych oraz czynności polegających na drukowaniu książek ? z wyłączeniem map i ulotek ? oraz gazet, czasopism i magazynów z wyjątkiem importu usług;
  • wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności, z tytułu: dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego oraz świadczenia usług  telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych; najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze; ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia; stałej obsługi prawnej i biurowej - z wyjątkiem importu usług.
 
Cały artykuł został opublikowany 28.09.2013 na stronie http://businessasunusual.blox.pl/2013/09/Samochody-faktury-i-podatki-najwazniejsze-zmiany.html


Strona główna Wszystkie wpisy
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X