Koszyk: 0

Dokumentacja podatkowa - czym jest analiza benchmarkingowa?

Data publikacji: 2018-06-11 14:59:20

Podatnicy, których przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości w poprzednim roku przekroczyły równowartość 10 000 000 EUR (dla transakcji i innych zdarzeń dokonanych w roku 2017 próg ten odpowiada 44.240.000 PLN), zobowiązani są poza przygotowaniem dokumentacji podstawowej i przedłożeniem w urzędzie skarbowym oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej, w terminie do 30 września 2018 r. opracowania również analizy danych porównawczych, uwzględniającej polskie dane porównawcze oraz przedłożenia uproszczonego sprawozdania o realizacji transakcji lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi - sprawozdanie CIT-TP.

Czym jest analiza benchmarkingowa? Czy można ją opracować samodzielnie, czy najkorzystniej zlecić jej przygotowanie firmom specjalizującym się w tworzeniu tego typu opracowań?

Ustawa o CIT w art. 9a (analogicznie art. 25a Ustawy o PIT) stanowi, że w przypadku podatników:

a) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro albo

b) posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepisów równowartość 10 000 000 euro

– poza opisem także opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach, zwanej dalej „analizą danych porównawczych”, wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń, wraz z podaniem źródła tych danych.

Wytyczne do tworzenia analizy danych porównawczych zostały szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: "Rozporządzenie w sprawie cen transferowych").

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie cen transferowych, analiza danych porównawczych powinna zawierać następujące dane:

a) strony transakcji lub innego zdarzenia, które podlegają analizie danych porównawczych, a jeżeli wymaga tego sposób zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) – dwóch lub więcej stron transakcji lub innego zdarzenia, wraz z wyjaśnieniem powodów wyboru analizowanej strony transakcji lub innego zdarzenia,

b) założeń stanowiących podstawę analizy danych porównawczych, które wpływają na wartość rynkową przedmiotu transakcji lub innego zdarzenia, wraz z uzasadnieniem powodów uznania, że dany wybór pozwala na uzyskanie na podstawie dostępnych danych i informacji największej porównywalności transakcji lub innych zdarzeń, w zakresie:
– cech charakterystycznych dóbr, usług lub innych świadczeń, które są przedmiotem porównywanych transakcji lub innych zdarzeń,
– przebiegu transakcji lub innego zdarzenia, w tym analizy funkcjonalnej,
– warunków określonych w porównywanych transakcjach lub innych zdarzeniach,
– warunków istniejących na porównywanych rynkach, w tym kryteriów porównywalności wpływających na uznanie danego obszaru geograficznego, krajowego lub zagranicznego, za rynek porównywalny,
– stosowanej strategii gospodarczej,

c) przyczyn zastosowania danych porównawczych pochodzących z jednego roku lub danych wieloletnich, wykorzystanych do analizy sytuacji gospodarczej podmiotów niezależnych uznanych za porównywalne, 

d) danych porównawczych, w tym danych finansowych lub wskaźników finansowych, odnoszących się do operacji gospodarczych z podmiotami niezależnymi lub zawieranych między podmiotami niezależnymi, które podatnik wykorzystał do zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) lub które odrzucił z powodu braku porównywalności, z podaniem informacji na temat źródła i sposobu pozyskania tych danych oraz cen lub wskaźników finansowych dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń,

e) zastosowanych korekt, wraz z uzasadnieniem konieczności ich dokonania, w zakresie wskazanym w lit. b, eliminujących rozbieżności pomiędzy wykorzystanymi danymi porównawczymi dotyczącymi transakcji, innych zdarzeń lub podmiotów a analizowaną transakcją lub innym zdarzeniem,

f) wyznaczonego punktu lub przedziału rynkowego wraz z opisem ewentualnego wykorzystania miar statystycznych do tego celu, wraz z uzasadnieniem przyjęcia, że warunki transakcji lub innego zdarzenia nie różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,

g) przyczyn braku którejkolwiek z informacji wskazanych w lit. b–f – w przypadku gdy przeprowadzenie analizy danych porównawczych nie wymaga ich posiadania lub użycia.

Jak wynika z powyższego, opracowanie analizy danych porównawczych wymaga zatem szerokiej wiedzy z zakresu cen transferowych, a także dostępu do różnych baz danych. Dlatego najkorzystniej dla podatnika, jeśli zleci firmie zewnętrznej, wyspecjalizowanej w opracowywaniu dokumentacji podatkowej.Strona główna Wszystkie wpisy
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X