Koszyk: 0

Dokumentacja podatkowa - czym jest master file?

Data publikacji: 2018-06-11 15:10:14

Podatnicy, którzy w poprzednim roku osiągnęli przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości przewyższające równowartość 20 000 000 EUR, zobowiązani są do opracowania:
1. dokumentacji lokalnej
2. oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej w ustawowym terminie (tj. do dnia 30 września 2018 r.)
3. analizy danych porównawczych
4. uproszczonego sprawozdania o realizacji transakcji / innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi - CIT-TP
5. master file (dokumentacji grupowej).

Co obejmuje dokumentacja grupowa i dlaczego jej przygotowanie jest tak ważne?

Rozporządzenie w sprawie cen transferowych mówi, że dokumentacja grupowa musi zawierać takie elementy, jak:

1) w zakresie struktury organizacyjnej grupy podmiotów powiązanych, informację, przedstawioną również w formie schematu, wskazującą nazwy, formy prawne i miejsca siedziby podmiotów powiązanych w grupie podmiotów powiązanych, wraz z informacją na temat podmiotów powiązanych posiadających udział w kapitale tych podmiotów;

2) w zakresie opisu zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych, informacje dotyczące zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych w odniesieniu do:

a) usług, w tym sposobu przypisania kosztów tych usług i wyznaczania wynagrodzenia za te usługi,
b) wartości niematerialnych, w tym efektów prac badawczo-rozwojowych,
c) finansowania działalności gospodarczej podmiotów powiązanych w grupie podmiotów powiązanych, niezależnie od formy tego finansowania, w szczególności udzielonych lub otrzymanych kredytów lub pożyczek, umów o zarządzaniu płynnością finansową oraz udzielonych lub otrzymanych gwarancji lub poręczeń, a w przypadku finansowania oferowanego przez wybrany podmiot powiązany z grupy – wraz z informacją o nazwie podmiotu pełniącego taką rolę oraz miejscu efektywnego zarządu tym podmiotem,
d) innych niż wskazane w lit. a–c obszarów działalności grupy, w stosunku do których podatnik uzna za stosowne określenie zasad wyznaczania cen transakcyjnych;

3) w zakresie opisu przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych, informacje dotyczące:

a) czynników biznesowych wpływających w największym stopniu na zyski osiągane przez grupę podmiotów powiązanych,
b) istotnych łańcuchów wartości dodanej, przedstawione również w formie diagramu, wraz z opisem profili funkcjonalnych podmiotów powiązanych dokonujących transakcji lub innych zdarzeń w ramach danego łańcucha,
c) usług świadczonych przez podmioty powiązane w ramach istotnego łańcucha wartości dodanej, wraz ze zwięzłym opisem tych usług, z wyłączeniem usług badawczo-rozwojowych i usług o niskiej wartości dodanej,
d) rynków geograficznych, na których osiągane jest co najmniej 10% zysków w ramach poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej,
e) zachodzących w danym roku przeniesień między podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub ryzyk, także w drodze restrukturyzacji, fuzji, przejęć lub zbycia inwestycji, w zakresie poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, wpływających na:
– dochód (stratę) tych podmiotów, w tym podlegające wypłacie kompensaty za takie przeniesienie, lub
– zakres produktów lub usług oferowanych przez grupę podmiotów powiązanych, lub
– liczbę rynków, na których są oferowane produkty lub usługi grupy podmiotów powiązanych;

4) w zakresie opisu istotnych wartości niematerialnych, informacje dotyczące:

a) strategii grupy podmiotów powiązanych w odniesieniu do wartości niematerialnych w zakresie ich:
– posiadania, w tym ochrony i utrzymania, 
– tworzenia, w tym opracowywania,
– rozwijania, w tym ulepszania,
– wykorzystania,
b) największych, pod względem liczby zatrudnionych pracowników, ośrodków prowadzących prace badawczo- rozwojowe w ramach grupy podmiotów powiązanych oraz kraju ich siedziby,
c) nazw podmiotów zarządzających pracami badawczo-rozwojowymi w ramach grupy podmiotów powiązanych oraz kraju ich siedziby,
d) wartości niematerialnych należących do podmiotów powiązanych w grupie, wpływających na wycenę cen transakcyjnych w transakcjach między podmiotami powiązanymi, dla poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, uzupełnione o informację o podmiocie posiadającym tytuł prawny do tych wartości wraz z określeniem rodzaju tego tytułu prawnego, a w przypadku gdy żaden z podmiotów powiązanych nie posiada tytułu prawnego do tych wartości – uzupełnione o informację o podmiocie zarządzającym tymi wartościami lub kontrolującym te wartości,
e) umów lub porozumień między podmiotami powiązanymi odnoszących się do wartości niematerialnych wykorzystywanych w grupie podmiotów powiązanych, globalnie lub na danym rynku geograficznym, dla poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, w tym umów o wspólnych przedsięwzięciach, umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz umów licencyjnych,
f) zmiany podmiotu posiadającego tytuł prawny do wartości niematerialnych, zmiany podmiotu zarządzającego tymi wartościami lub kontrolującego te wartości lub zmiany podmiotu powiązanego korzystającego z tych wartości, wraz ze wskazaniem kraju siedziby tych podmiotów oraz wypłaconego z tego tytułu wynagrodzenia lub kompensaty;

5) w zakresie opisu sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę, opis sposobu finansowania grupy podmiotów powiązanych przez podmioty niezależne, zawierający listę otrzymanych od podmiotów niezależnych kredytów oraz pożyczek, które stanowią ponad 5% sumy finansowania zewnętrznego grupy podmiotów powiązanych. 


Strona główna Wszystkie wpisy
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X