Koszyk: 0

Ceny transferowe - usługi o niskiej wartości dodanej

Data publikacji: 2018-07-23 13:33:31

Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności:

  A. Usługi informatyczne, na przykład:

  A.1. tworzenie i rozwijanie systemu informatycznego oraz zarządzanie nim;

  A.2. badanie, rozwój, instalację i regularną lub nadzwyczajną obsługę techniczną oprogramowania;

  A.3. badanie, rozwój i regularną lub nadzwyczajną obsługę techniczną sprzętu komputerowego;

  A.4. dostarczanie i transmisję danych;

  A.5. usługi związane z tworzeniem kopii zapasowych.

  B. Usługi związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, na przykład:

  B.1. działania związane ze standardowym i nadzwyczajnym zarządzaniem personelem (prawne, wynikające z umów, administracyjne, dotyczące zabezpieczenia społecznego i podatków);

  B.2. dobór i zatrudnianie personelu;

  B.3. pomoc w określaniu ścieżek kariery;

  B.4. pomoc w opracowywaniu systemu wynagradzania i systemu świadczeń (włącznie z planami opcji na akcje);

  B.5. określanie procesu oceny personelu;

  B.6. szkolenie personelu;

  B.7. oddelegowanie personelu na czas określony;

  B.8. koordynację podziału personelu na tymczasowy i stały oraz zarządzanie zwolnieniami.

  C. Usługi marketingowe, na przykład:

  C.1. badanie, rozwój i koordynację działalności marketingowej;

  C.2. badanie, rozwój i koordynację promocji handlowych;

  C.3. badanie, rozwój i koordynację kampanii reklamowych;

  C.4. badanie rynku;

  C.5. tworzenie strony internetowej i zarządzanie nią;

  C.6. wydawanie czasopism przeznaczonych dla klientów podmiotu powiązanego.

  D. Usługi prawne, na przykład:

  D.1. pomoc w sporządzaniu i przeglądzie umów i porozumień;

  D.2. udzielanie na bieżąco porad prawnych;

  D.3. sporządzanie i zamawianie opinii prawnych i podatkowych;

  D.4. pomoc w wypełnianiu zobowiązań prawnych;

  D.5. pomoc w sporach sądowych;

  D.6. centralne zarządzanie relacjami z zakładami ubezpieczeń i brokerami;

  D.7. doradztwo podatkowe;

  D.8. badania cen transferowych;

  D.9. ochronę dóbr niematerialnych.

  E. Księgowość i usługi administracyjne, na przykład:

  E.1. pomoc w przygotowywaniu budżetu i planów operacyjnych, prowadzenie obowiązkowych ksiąg i rachunków;

  E.2. pomoc w przygotowywaniu okresowych sprawozdań finansowych, rocznych i nadzwyczajnych bilansów lub wyciągów z rachunku (innych niż skonsolidowane sprawozdania finansowe);

  E.3. pomoc w wypełnianiu zobowiązań podatkowych, takich jak wypełnianie deklaracji podatkowych, obliczanie i płacenie podatków itp., przetwarzanie danych;

  E.4. audyt rachunków podmiotów powiązanych oraz zarządzanie procesem fakturowania.

  F. Usługi techniczne, na przykład:

  F.1. pomoc w zakresie instalacji, maszyn, wyposażenia, procesów itp.;

  F.2. planowanie i realizację zwyczajnych i nadzwyczajnych czynności obsługi technicznej pomieszczeń i instalacji;

  F.3. planowanie i realizację zwyczajnych i nadzwyczajnych działań restrukturyzacyjnych dotyczących pomieszczeń i instalacji;

  F.4. transfer wiedzy technicznej;

  F.5. dostarczanie wytycznych dotyczących produktów innowacyjnych;

  F.6. planowanie produkcji w celu ograniczenia nadwyżek mocy produkcyjnej i skutecznego zaspokojenia popytu;

  F.7. pomoc w planowaniu i realizacji wydatków inwestycyjnych;

  F.8. kontrolę efektywności;

  F.9. usługi inżynieryjne.

  G. Kontrolę jakości, na przykład:

  G.1. tworzenie polityki wysokiej jakości i wysokich standardów produkcji oraz świadczenia usług;

  G.2. pomoc w uzyskaniu certyfikatów jakości (np. ISO 9000);

  G.3. rozwój i wdrażanie programów satysfakcji klienta.

  H. Inne usługi:

  H.1. usługi związane ze strategią i rozwojem przedsiębiorstw w przypadku występowania związku z istniejącym lub mającym powstać podmiotem powiązanym;

  H.2. bezpieczeństwo korporacyjne;

  H.3. badania i rozwój;

  H.4. zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą;

  H.5. usługi logistyczne;

  H.6. zarządzanie zapasami;

  H.7. doradztwo w sprawach transportu i strategii dystrybucji;

  H.8. usługi składowania;

  H.9. zakup usług i pozyskiwanie surowców;

  H.10. zarządzanie obniżaniem kosztów;

  H.11. usługi w zakresie pakowania.


Strona główna Wszystkie wpisy
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X