Koszyk: 0

Lista FAQ - czyli Często Zadawane Pytania

Często Zadawane Pytania. Przed wysłaniem do nas pytania lub przed przystąpieniem do pracy z 24iValue poznaj listę najczęściej zadawanych pytań.


1. Wg jakich standardów rachunkowości lub zasad podatku CIT dokonywane są obliczenia 24iValue? 

Dostępna obecnie wersja polska 24iValue dostępna w domenie 24ivalue.pl pozwala ustalić wyniki wyliczeń w oparciu o standardy i zasady rachunkowości obowiązujące w Polsce (odpowiednie zasady z Ustawy u rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości) dla okresów obrachunkowych rozpoczynających się po 1 stycznia 2012 r. Z kolei wyliczenia związane z podatkiem CIT ustalane są w powiązaniu z odpowiednimi przepisami CIT w Polsce obowiązującymi w roku podatkowym rozpoczynającym się po 1 stycznia 2012, z uwzględnieniem późniejszych zmian przepisów w podatku CIT.

Zasady wyliczeń stosowane przez 24iValue są w wielu przypadkach zbieżne z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, np. testowanie trwałej utraty wartości aktywów trwałych. Z drugiej strony, część obliczeń jest uniwersalna, tak że ich zastosowanie ma sens bez względu na to czy jednostka raportuje wg polskich przepisów o rachunkowości czy też MSSF, czy też innych generalnie stosowanych zasad rachunkowości. Dotyczy to szacowania odpisów na zapasy, na należności oraz rezerw na zobowiązania. 

2. Czy usługi 24iValue zastępują badanie sprawozdań finansowych czy też audyty podatkowe? 

W żadnym wypadku! Usługi 24iValue jako usługi elektroniczne nie spełniają definicji usług rewizji finansowej czy też doradztwa podatkowego lub usługowego prowadzenia ksiąg i nimi nie są. W praktyce 24iValue stanowi idealne uzupełnienie tradycyjnego doradztwa w procesie sprawozdawczości finansowej i podatkowej. Pomaga w momentach gdy nie jest możliwe wsparcie ze strony audytora lub doradcy podatkowego czy też księgowego. 

Użytkownicy 24iValue uzyskają dostęp do aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej i umowa na odpłatne korzystanie przez Użytkownika z tej aplikacji to typowa umowa licencyjna, której przedmiot nie obejmuje świadczenia przez Administratora serwisu usług (w rozumieniu prawa cywilnego) na rzecz Użytkowników. 

3. Czy wysyłane przeze mnie dane są bezpieczne i niedostępne dla osób niepowołanych? 

Tak, portalowi 24ivalue.pl bezpieczeństwo zapewnia certyfikat bezpieczeństwa GeoTrust, szyfrowane połączenia oraz serwery zlokalizowane w jednym z największych w Polsce data center, które obsługiwane jest przez czołową polską firmę hostingową posiadającą unikatowy certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 27001:2005 dotyczącą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 

Rejestrując się jako Użytkownik serwisu 24iValue podajesz tylko ważny adres email oraz nazwę kraju, z którego pochodzisz, a także ustalasz hasło Twojej dostępu do serwisu. Jeżeli nie jest Ci potrzebna faktura VAT, to nie musisz podawać nam więcej informacji. Jeżeli potrzebujesz faktury VAT za usługi, to podczas dokonywania procesu płatności potrzebne będą dane do faktury, jednak przechowywane będą tylko do czasu dokonania płatności i wystawienia faktury. 

Informacje i dane wpisane przez Ciebie do serwisu 24iValue służą tylko do wyliczenia ostatecznych wyników. Możesz je opatrywać nazwami tylko sobie znanymi. Będą traktowane jako poufne. Pamiętaj, aby chronić swój login i hasło do serwisu przed dostępem osób niepowołanych. W ten sposób pomożesz nam chronić prywatność danych. 

4. Czy podczas wykonywania testu istnieje możliwość, aby go zapisać i dokończyć później? 

Tak, wystarczy w dowolnym momencie obliczeń (tzw. kroku) kliknąć przycisk /Dokończ później/. Wyliczenia zostaną zapisane w panelu użytkownika, w zakładce Historia. Aby powrócić do testu, wystarczy przejść do zakładki z historią, odnaleźć zapisany moduł (najłatwiej to zrobisz po tytule testu, jaki sam nadałeś wyliczeniom) i kliknąć przycisk Dokończ

5. Jakich danych potrzebuję, aby móc przejść przez obliczenia w ramach poszczególnych modułów? 

Dane umożliwiające wyliczenie poszczególnych modułów pochodzą w głównej mierze ze sprawozdania finansowego, sporządzonego przez Twoją jednostkę, oraz tzw. obrotówki (zestawienia obrotów i sald za okres, którego dotyczy testowana pozycja). Szczegółowe zestawienie danych potrzebnych do poszczególnych modułów znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu 24iValue, dostępnego pod adresem: https://24ivalue.pl/public/download/lista_informacji.pdf 

6. Czy mogę wpisywać liczby ujemne? 

Tak. Pola, w których mogą pojawić się liczby ujemne lub dodatnie, zaciemnione są błękitnym tłem. Dotyczy to np. kapitałów własnych, podatku bieżącego lub odroczonego. W pola białe wprowadza się tylko wartości dodatnie. Liczby ujemne wprowadza się oczywiście ze znakiem -minus-, a nie np. w nawiasach (). 

7. Czy wyniku testu są zapisywane? 

Tak, wyniki skończonego testu znajdują się w panelu użytkownika, w historii obliczeń. Istnieje tam możliwość eksportu (pobrania pliku) do dwóch formatów: PDF oraz CSV (excel). Eksport plików zawiera konkluzję końcową oraz wszystkie wprowadzane dane. W przypadku, w którym pojawi się komunikat o wystąpieniu istotnego błędu, upewnij się w pierwszej kolejności, że poprawnie wprowadziłeś wszystkie dane.

8. Początek testowania - dane ogólne (nazwa testu, okres, przychody, suma bilansowa) - Jaką kwotę wpisać w polu /Wartość przychodów ze sprzedaży/?

Kwota w polu /Wartość przychodów ze sprzedaży/ uzależniona jest od tego, w jakim wariancie sporządzany jest w Twojej firmie rachunek wyników: w wariancie kalkulacyjnym należy wpisać wartość przychodów netto ze sprzedaży, natomiast w wariancie porównawczym /wartość przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi/. 

9. Przepływy pieniężne - Po wpisaniu zmniejszeń środków trwałych pojawia się komunikat o błędzie. 

Upewnij się, że wpisujesz wartość brutto zmniejszeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wartość brutto znajdziesz w tabeli ruchów środków trwałych. W przypadku, w którym nie masz tabeli ruchów środków trwałych, w pole zmniejszeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych możesz wpisać wartość netto tych zmniejszeń, pamiętając jednak, aby w polu zmniejszenia umorzenia środków trwałych wpisać 0. 

10. Przepływy pieniężne - Po wpisaniu zwiększeń środków trwałych pojawia się komunikat o błędzie. 

Upewnij się, że wpisujesz wartość całkowitą zwiększeń środków trwałych, tzn. również tych środków trwałych, które dotyczą zawartych umów leasingowych. 

11. Przepływy pieniężne - Co oznacza pole -różnica- w poszczególnych etapach? 

Na niektórych ekranach w module Przepływy pieniężne pojawiają się pola zatytułowane -różnica-. Jest to pole kontrolne (liczone automatycznie), które pokazuje Tobie czy wprowadzone dane są prawidłowe. Prawidłowa wartość tego pola to 0 i tylko wtedy możliwe jest przejście do kolejnego etapu obliczeń. Pola te dotyczą: aktywów/pasywów, bilansowej zmiany środków trwałych oraz bilansowej zmiany aktywów finansowych. 

Jeżeli wpisujesz zaokrąglone dane (np. w tysiącach), uważaj na skutek zaokrągleń, gdyż mogą powodować powstanie różnicy w polu kontrolnym. Dodaj lub odejmij wtedy -troszkę- od wybranych pozycji formularza, aż do momentu gdy suma kontrolna wyniesie 0

12. Przepływy pieniężne - Po wpisaniu zaciągniętych i spłaconych kredytów pojawia się błąd. 

Na ekranie dotyczącym działalności finansowej musisz wpisać kwotę kredytów zaciągniętych lub kredytów spłaconych, w zależności od tego, którą z nich jest Ci łatwiej ustalić. Czyli: albo jedno albo drugie. Nie możesz wpisać wartości w polu kredyty zaciągnięte i wartości w polu kredyty spłacone. Najlepiej zdecyduj, którą z informacji łatwiej uzyskać (być może znasz dokładnie wartość spłaty kredytu?) i tą wpisz w odpowiednie pole, a pole drugie pozostaw bez wypełniania.

Podobna uwaga dotyczy emisji lub wykupu papierów dłużnych (np. obligacji). 

13. Przepływy pieniężne - Jak poprawnie wprowadzić do systemu wykup obligacji? 

Przykład: Spółka zakupiła na początku roku obligacje o wartości nominalnej 95 tys. zł. Obligacje zostały wykupione przez emitenta po okresie 10-ciu miesięcy po cenie 100 tys. zł (oprocentowanie obligacji: 5 tys. zł). Wpisz: 
* Zwiększenia aktywów finansowych: 95 000
* Wartość netto zmniejszeń aktywów finansowych: 95 000 
* Przychody ze zbycia aktywów finansowych: 100 000 

14. Utrata wartości - O czym należy pamiętać w teście na utratę wartości środków trwałych?

Przed przystąpieniem do testu na utratę wartości środków trwałych, dobrze zastanów się, czy testowany środek trwały: 
* Samodzielnie generuje przepływy pieniężne 
* Generuje przepływy pieniężne, ale dopiero w połączeniu z innymi środkami trwałymi (generuje w ramach tzw. CGU)
* Nie można wydzielić grupy środków trwałych, która samodzielnie generuje przepływy pieniężne (generuje na poziomie całej firmy).

15. Księgowe ujęcie leasingu finansowego ? w jakiej walucie wpisywać poszczególne wartości, jeżeli umowa leasingowa jest wyrażona w walucie obcej?

Wartość rynkową przedmiotu leasingu finansowego, wartość rat leasingowych, wysokość opłaty wstępnej oraz opłaty końcowej wpisuj w takiej walucie, w jakiej zawarto umowę leasingu.

Pamiętaj także, aby wprowadzić prawidłowo kurs walutowy przyjęty dla wyceny wartości w walucie obcej na moment rozpoczęcia leasingu finansowego oraz kursy walutowe przyjęte dla wyceny bilansowej rozrachunków.

Zdyskontowaną wartość bieżącą płatności leasingowych, a także wartość netto przedmiotu leasingu finansowego oraz wartość netto zobowiązań leasingowych na koniec testowanego okresu wprowadzaj w walucie funkcjonalnej, tzn. w walucie, w której prowadzisz księgi rachunkowe i raportujesz (w warunkach polskich będzie to najczęściej PLN). 

16. Leasing finansowy w księgach. Co oznacza pole "Różnica między zdyskontowaną wartością bieżącą rat leasingowych a wartością rynkową przedmiotu leasingu"?

Pole /Różnica między zdyskontowaną wartością bieżącą rat leasingowych a wartością rynkową przedmiotu leasingu/ jest polem kontrolnym, do którego nie masz możliwości wpisywania wartości, jest to pole automatycznie wypełniane przez kalkulator 24iValue. Przed przejściem do kolejnego kroku, zwróć uwagę na wartość tego pola ? im jest ona bliższa 0, tym wartość wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) jest dokładniejsza. W ten sposób zapewnisz, że księgowanie leasingu finansowego nastąpi w prawidłowych wartościach.

Jeżeli pojawia się komunikat uniemożliwiający przejście do kolejnego ekranu, pamiętaj o odpowiednim skorygowaniu stopy dyskontowej: pole to pokazuje różnicę między wartością rynkową przedmiotu leasingu finansowego a wartością bieżącą rat leasingowych zdyskontowaną wewnętrzną stopą zwrotu (IRR).
Data publikacji: 2018-09-26 13:33:31
Ceny transferowe - wydatki akcjonariusza
Wydatki akcjonariusza obejmują w szczególności: A. Koszty...
Data publikacji: 2018-09-19 13:31:54
Ceny transferowe - usługi o niskiej wartości dodanej
Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności: A....
Data publikacji: 2018-09-12 13:30:23
Ceny transferowe - tryb dokonywania korekt zobowiązań...
W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów...
Data publikacji: 2018-09-05 13:28:43
Ceny transferowe - restrukturyzacja działalności
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badają zgodność warunków...
Data publikacji: 2018-08-29 12:12:29
Ceny transferowe - analiza porównywalności
Określenie dochodu podmiotu powiązanego w drodze oszacowania poprzedza...
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X