Koszyk: 0

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i zasady dostarczania przez VALUE Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (dalej zwana "Administratorem") usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod domenami o nazwach: 24ivalue.pl lub 24ivalue.com lub 24ivalue.es (dalej zwanego "Serwisem"), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług, wymagania techniczne oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej Serwisu w sposób nieodpłatny oraz w formie umożliwiającej w każdym czasie jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. Przed przystąpieniem do korzystania z usług dostępnych w Serwisie Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Poprzez przystąpienie do korzystania z usług dostępnych w Serwisie każdy Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
4. Użytkownicy oraz osoby odwiedzające stronę internetową Serwisu przyjmują do wiadomości i akceptują, że zakazane jest dostarczanie do Serwisu i jego Administratora treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także treści zawierających wirusy lub mogących spowodować zakłócenie działania lub uszkodzenie systemów informatycznych.

§ 2. DEFINICJE
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
Administrator - VALUE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Mściwoja 9/10A, kod: 81-361, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział KRS pod numerem KRS 0000374259, posiadająca NIP: 5862262976 oraz REGON: 221152658, o kapitale zakładowym 5.000 złotych, w całości opłaconym.
Płatność drogą elektroniczną - sposób dokonywania płatności za uzyskanie dostępu do Aplikacji realizowany za pośrednictwem internetowego serwisu prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000274399, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronach internetowych PayU SA pod adresem internetowym www.payu.pl; oraz przez firmę PayPal (Europe) S.r.l. et Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions, Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, RCS Luxembourg B 118 349, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronach internetowych PayPal pod adresem internetowym www.paypal.pl. Płatności za pomocą PayU możliwe są tylko dla zarejestrowanego Użytkownika z Polski.
Program komputerowy / Aplikacja - aplikacja zamieszczona na stronie internetowej Serwisu, dla korzystania z której wymagany jest aktywny, nieprzerwany dostęp do Sieci Internet.
Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
Serwis - strona internetowa (wraz z podstronami), której właścicielem i operatorem jest Administrator, podłączona do sieci Internet, umożliwiająca zarejestrowanym Użytkownikom korzystanie z Aplikacji dostępnych pod adresem internetowym: http://24ivalue.pl lub http://24ivalue.com lub http://24ivalue.es. Wersja Aplikacji udostępnianych za pomocą Serwisu dla zarejestrowanego Użytkownika z Polski udostępniana jest w języku polskim i opiera się na przepisach i standardach rachunkowości oraz zasadach ustalania podatku dochodowego CIT obowiązujących w Polsce dla okresów obrachunkowych rozpoczynających się po 1 stycznia 2012 r. Wersja Aplikacji udostępnianych za pomocą Serwisu dla zarejestrowanego Użytkownika z kraju innego niż Polska dostępna jest w języku angielskim i opiera się na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz podstawowych zasadach ustalania podatku dochodowego obowiązujących w Wielkiej Brytanii dla okresów obrachunkowych rozpoczynających się po 6 kwietnia 2012 r.
Urządzenie - komputer osobisty lub inne urządzenie z dostępem do Internetu oraz odpowiednim oprogramowaniem, wyszczególnionym w § 3 Regulaminu, które umożliwia wyświetlanie treści zamieszczonych w Serwisie oraz korzystanie z Programu komputerowego. 
Usługa - usługa polegająca na udostępnianiu przez Administratora Serwisu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, dostępu do programu komputerowego, zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu, na zasadach odpłatnej lub w niektórych przypadkach nieodpłatnej, niewyłącznej licencji.
Użytkownik - osoba korzystająca z Usług Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Zasoby - wszelkie materiały i treści udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I WYMAGANIA TECHNICZNE
1. W celu korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika indywidualnego, aktywnego konta poczty elektronicznej (email) oraz korzystanie przez Użytkownika z Urządzenia spełniającego minimalne wymagania techniczne przeglądarek internetowych najczęściej występujących na rynku, w wersjach najbardziej aktualnych. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja była kompatybilna z najczęściej używanymi na rynku przeglądarkami internetowymi.
2. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie Urządzenia wraz z koniecznym oprogramowaniem i kontem poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1.
3. Wszelkie koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z siecią Internet, SMS, połączeń telefonicznych) celem skorzystania z Usługi ponosi Użytkownik według stawek obowiązujących u dostawców, z których usług korzysta.
4. W trakcie korzystania z Serwisu na Urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies.
5. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów Urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
6. Administrator zapewni dostęp do Usługi w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów obejmujących: a) ograniczenia w dostępie do Internetu narzucone przez operatorów, z usług których korzysta Użytkownik, b) awarie będące skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (np. awarie serwerów, łączy internetowych, ataki hakerów).
7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych Usług w celu ich ulepszenia, dodawania nowych usług lub przeprowadzania napraw i konserwacji. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, czas trwania wykupionej Licencji na korzystanie z Aplikacji on-line ulega zawieszeniu na czas trwania przestoju, do momentu ponownego uruchomienia Serwisu lub Aplikacji przez Administratora.
8. W ramach Serwisu Użytkownik będzie miał dostęp do pomocy ze strony Administratora, jednakże Administrator zastrzega sobie prawo do udzielania Użytkownikowi pomocy wyłącznie w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub Aplikacji. Wszelkie zapytania związane z kwestiami merytorycznymi, w szczególności z zakresu podatków i rachunkowości oraz rewizji finansowej nie wchodzą w zakres usług udostępnianych w ramach Serwisu, dlatego Użytkownik winien kierować je do odpowiednich podmiotów świadczących takie usługi (np. fyaudit@fyaudit.eu ).

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Administrator nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności. W razie wystąpienia takich okoliczności wykonanie Usługi zostanie zawieszone na czas ich trwania.
2. Administrator nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług lub usunięcia Konta Użytkownika na skutek rozwiązania umowy przez Administratora z winy Użytkownika naruszającego Regulamin, w tym rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
3. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa. w takim przypadku odpowiedzialność Użytkownika wobec osób trzecich regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
b) informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
c) utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria łączy, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich),
d) szkody powstałe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług, chyba że szkoda jest wynikiem umyślnego działania Administratora,
e) szkody będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, działania Użytkownika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność itp.),
f) następstwa podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub logowaniu oraz skutki błędnie wprowadzonych danych w trakcie korzystania z usługi. Prawidłowość danych wprowadzonych przez Użytkownika nie jest weryfikowana przez Administratora.
g) nieprzestrzeganie przez Użytkownika warunków Regulaminu, w tym udostępnienie przez Użytkownika osobie trzeciej loginu i hasła.
4. Administrator oświadcza, że udostępniona Aplikacja służy wsparciu w procesie sprawdzania kalkulacji księgowych lub podatkowych w oparciu o wprowadzone do programu dane, a otrzymane przez Użytkownika wyniki mają wyłącznie charakter podglądowy i informacyjny. Korzystanie przez Użytkownika z udostępnionej aplikacji nie zastępuje usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przez upoważnione do tego podmioty, udzielania pomocy w prowadzeniu ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych, a także nie stanowi czynności doradztwa podatkowego, ani rewizji finansowej. Administrator nie odpowiada za szkody mogące powstać wskutek użycia wygenerowanych przez Aplikację danych i informacji oraz za błędy w wynikach rachunkowych i algorytmach.

§ 5. ZASADY I TRYB REJESTRACJI W SERWISIE
1. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest do utworzenia za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem internetowym https://24ivalue.pl/register lub https://24ivalue.com/register lub https://24ivalue.es/register konta indywidualizującego osobę jako Użytkowania Serwisu (dalej zwanego "Kontem").
2. W trakcie procesu rejestracji Użytkownik dokonuje wyboru indywidualnego loginu oraz hasła, przy pomocy których będzie logował się do Konta. Ponadto, w trakcie procesu rejestracji Użytkownik obowiązany jest złożyć oświadczenie odnośnie nazwy kraju, w którym mieszka lub w którym jest jego siedziba. Oświadczenie to dokonywane jest poprzez wybranie nazwy kraju z listy dostępnej na elektronicznym formularzu rejestracji.
3. Założenie Konta uzależnione jest od wyrażenia uprzedniej zgody na treść niniejszego Regulaminu.
4. W trakcie procesu rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej materiałów o charakterze informacyjnym i reklamowym związanych z aktualną działalnością Administratora (dalej zwanych: "Newsletterem").
5. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera powiadamiając Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://24ivalue.pl/pages/contact/.
6. Użytkownik, który zrezygnował z otrzymywania Newslettera, będzie mógł zamówić tę usługę ponownie w późniejszym terminie powiadamiając Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://24ivalue.pl/pages/contact/.

§ 6. PROCEDURA ZAKUPU DOSTĘPU DO APLIKACJI
1. Warunkiem uzyskania dostępu do Aplikacji jest złożenie przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej Serwisu (podstrona z cennikiem lub z opisem danej usługi szczegółowej oferowanej w ramach Serwisu) oraz zapłata ceny za przyznanie licencji na korzystanie z Aplikacji.
2. Po wypełnieniu i wysłaniu elektronicznego formularza zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia na zakup licencji na Aplikację. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji w Serwisie.
3. W treści potwierdzenia złożenia zamówienia skierowanego do Użytkownika, który jest konsumentem, Administrator zamieści pouczenie o przysługującym Użytkownikowi prawie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn za pisemnym oświadczeniem złożonym Administratorowi, bądź wysłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://24ivalue.pl/pages/contact/, w terminie czternastu dni od zawarcia umowy .
4. Aktualnie obowiązująca cena za uzyskanie licencji na korzystanie z Aplikacji oraz okres jej obowiązywania są wskazane na stronie internetowej Serwisu. Niezależnie od tego czy Użytkownikiem jest konsument czy podmiot gospodarczy, cena ta jest ceną brutto i uwzględnia podatek VAT. Wyłącznie zapłata całkowitej ceny brutto umożliwia korzystanie z Aplikacji.
5. Za pośrednictwem internetowego serwisu prowadzonego przez spółkę PayU S.A. lub PayPal (Europe) S.r.l. et Cie, S.C.A. Użytkownik może dokonać zapłaty ceny za uzyskanie dostępu do Aplikacji według wyboru własnego niezwłocznie po złożeniu zamówienia, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia:
a) kartą płatniczą,
b) przelewem bankowym,
c) SMS (możliwe są tylko dla zarejestrowanego Użytkownika z Polski).
6. W wypadku niedokonania przez Użytkownika zapłaty ceny w terminach określonych w ust. 5 powyżej, złożone zamówienie podlega automatycznemu anulowaniu i nie wiąże stron umowy.
7. Przed dokonaniem zapłaty ceny Użytkownik powinien zapoznać się z listą informacji, które będą niezbędne do korzystania z zakupionej usługi (Załącznik 1) oraz regulaminem serwisu obsługującego płatności (Załącznik 2).

§ 7. ZAKRES I CZAS OBOWIĄZYWANIA LICENCJI NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI
1. Licencja udzielana Użytkownikowi na korzystanie z Programu komputerowego za pośrednictwem Serwisu jest niewyłączna, nieprzenaszalna i ograniczona w czasie.
2. Zawarcie umowy licencyjnej na korzystanie z Aplikacji umieszczonej na stronie internetowej Serwisu następuje w chwili otrzymania przez Administratora zapłaty ceny za złożone zamówienie. Z chwilą otrzymania zapłaty ceny Administrator wyśle na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania zapłaty wraz z informacją o uruchomieniu dostępu do Aplikacji.
3. Okres obowiązywania licencji na korzystanie z Aplikacji rozpoczyna się z chwilą otrzymania zapłaty przez Administratora i po wysłaniu maila do Użytkownika wraz z informacją o uruchomieniu dostępu do Aplikacji. Umowa licencyjna ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki został wykupiony dostęp do Aplikacji przez Użytkownika.
4. W ramach jednej umowy Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji wyłącznie z jednego Urządzenia w tym samym czasie.
5. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się:
a) od udostępniania Aplikacji osobom trzecim, w szczególności poprzez przekazywanie tym osobom informacji o posiadanym przez Użytkownika loginie i kodzie dostępu do Aplikacji, a także od rozpowszechniania w jakiejkolwiek innej formie (w tym na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu) Aplikacji oraz uzyskanych i wytworzonych podczas jej użycia Zasobów,
b) od powielania w całości lub w części Aplikacji oraz jej kodu przy pomocy jakichkolwiek środków i w jakiejkolwiek formie,
c) od dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, wprowadzania zmian ulepszeń w Aplikacji, a także podejmowania prób usunięcia, obejścia bądź przełamania zabezpieczeń Aplikacji przed nieautoryzowanym dostępem,

§ 8. POSTANOWIENIA REGULAMINU DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW
1. Użytkownik będący konsumentem, który dokonał wykupu dostępu do Aplikacji w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie Administratorowi na zasadach określonych w § 6 ust. 3 powyżej.
2. Użytkownik będący konsumentem nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy po tym, jak dokonał pierwszego uruchomienia Aplikacji w Serwisie.
3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem Administrator zobowiązuje się do dokonania zwrotu uiszczonej ceny oraz należnych odsetek w terminie 14 dni na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

§ 9. PROCEDURA REKLAMACYJNA
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu wadliwego działania Aplikacji oraz wykonywania przez Administratora usług niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Administrator nie odpowiada za niewłaściwe korzystanie przez Użytkownika z aplikacji, które jednocześnie jest niezawinione przez Administratora bądź jest skutkiem korzystania z Aplikacji niezgodnie z regulaminem, nieprawidłowego funkcjonowania Urządzenia Użytkownika, jak również wynikiem niewłaściwego funkcjonowania oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika lub jest spowodowane nieprawidłowym działaniem dostawców usług internetowych, z których korzysta Użytkownika.
3. Wszelkie reklamację należy zgłaszać Administratorowi pisemnie na adres siedziby Spółki bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do Administratora wysłanej z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://24ivalue.pl/pages/contact/.
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, login oraz adres do korespondencji, a także przedstawić opis nieprawidłowości w działaniu Aplikacji.
5. Administrator rozpozna zgłoszenie reklamacyjne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
6. W wypadku uznania przez Administratora zasadności zgłoszonej reklamacji, Użytkownikowi aplikacji zostanie przesłana odpowiedź wskazująca sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

§ 10. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
1. VALUE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni jest administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie i złożenie przez Użytkownika zamówienia na Usługę płatna lub bezpłatną, Administrator uzyskuje prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem Serwisu. W tym celu Administrator może powierzyć przetwarzanie danych także podmiotowi współpracującemu, którym jest spółka VALUE Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdyni przy ul. Mściwoja 9/10A, kod: 81-361.
3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.
4. W zakresie i na czas niezbędny do realizacji zapłaty za Usługę w formie Płatności drogą elektroniczną, Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu lub PayPal (Europe) S.r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luxemburgu.
5. Zapobieganie pozyskaniu i modyfikowaniu danych osobowych Użytkownika przez osoby do tego nieuprawnione następuje poprzez zastosowanie przez Administratora wprowadzenie obowiązku uwierzytelniania Użytkownika przy pomocy indywidualnie przypisanego loginu oraz hasła składającego się z minimum 8 znaków.
6. Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy oraz dokonywania wzajemnych rozliczeń, jak również dla celów marketingowych w wypadku udzielenia przez Użytkownika zgody za pośrednictwem Serwisu.
7. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania w każdym czasie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://24ivalue.pl/pages/contact/
8. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego) od momentu Rejestracji w Serwisie, jednak nie szybciej niż w dniu następującym po wygaśnięciu okresu dostępu do ostatniej zakupionej usługi w Serwisie.
9. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.


§ 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Serwis, w tym znak graficzny i słowny nazwy Serwisu (logo), Aplikacja, a także wszelkie materiały i treści udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu, rozwiązania graficzne Serwisu oraz przyjęte w nim inne rozwiązania podlegają ochronie określonej w przepisach regulujących ochronę własności intelektualnej, w tym mających bezpośrednie zastosowanie przepisach prawa międzynarodowego.
2. Wygląd, zasady działania oraz koncepcja Serwisu stanowią zastrzeżony wzór przemysłowy i podlegają ochronie na zasadach określonych w prawie własności przemysłowej.
3. Zabrania się bez zgody Administratora wykorzystywania dla celów komercyjnych materiałów uzyskanych z Serwisu oraz Aplikacji, w tym w szczególności wydruków, zestawień, tabel, filmów oraz fotografii. Zabrania się również nieodpłatnego udostępniania w sieci Internet wszelkich treści i informacji pochodzących z Serwisu bez zgody Administratora.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku zarejestrowanego Użytkownika z Polski we wszelkich relacjach pomiędzy Administratorem, a konsumentem stosowany jest język polski. W przypadku zarejestrowanego Użytkownika z kraju innego niż Polska stosowany jest język angielski.
2. Prawem właściwym dla zawarcia, wykonania i rozwiązania umowy oraz rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na tle stosowania umowy jest prawo polskie.
3. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy sporów, których stroną jest konsument.
4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, które zostaną wprowadzone jednostronnie przez Administratora w czasie trwania umowy będą wiązały Użytkownika, o ile ich treść zostanie mu przez Administratora doręczona, a Użytkownik nie dokona wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Użytkownikowi. W razie wypowiedzenia umowy przez Użytkownika na zasadach określonych w zdaniu pierwszym, umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem poprzedzającym wejście w życie wprowadzonych zmian.
5. Za doręczenie zmienionej lub nowej treści Regulaminu uważa się przesłanie Użytkownikowi, na wskazany Administratorowi podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji e-mail z Użytkownikiem, treści Regulaminu, (w tym obejmującą zmiany wprowadzone przez Administratora) lub odnośnika do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany.
6. Regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie  faktur w formie elektronicznej przez  Administratora na adres email podany podczas rejestracji użytkownika i oświadcza, że jest upoważniony do wyrażenia takiej zgody przez osobę lub podmiot, na który będzie wystawiana faktura VAT.

ZAŁĄCZNIKI


Regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2012 r.

Zmiany w Regulaminie :
07.08.2014 [Zmiany związane z wdrożeniem 24iValue i zmianami domen Serwisu]
01.09.2014 [Zmiany związane z danymi Administratora Serwisu]
09.06.2015 [Zmiany związane z danymi Administratora Serwisu oraz zmiany w §6 ust.3 Regulaminu]
24.05.2018 [Zmiany związane z wejściem w życie RODO]
Data publikacji: 2018-09-26 13:33:31
Ceny transferowe - wydatki akcjonariusza
Wydatki akcjonariusza obejmują w szczególności: A. Koszty...
Data publikacji: 2018-09-19 13:31:54
Ceny transferowe - usługi o niskiej wartości dodanej
Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności: A....
Data publikacji: 2018-09-12 13:30:23
Ceny transferowe - tryb dokonywania korekt zobowiązań...
W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów...
Data publikacji: 2018-09-05 13:28:43
Ceny transferowe - restrukturyzacja działalności
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badają zgodność warunków...
Data publikacji: 2018-08-29 12:12:29
Ceny transferowe - analiza porównywalności
Określenie dochodu podmiotu powiązanego w drodze oszacowania poprzedza...
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X